Disclaimer

Disclaimer

AlliantiePartners heeft bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg in acht genomen maar kan niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

AlliantiePartners aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde en voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van AlliantiePartners sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. AlliantiePartners geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen - maar niet beperkt tot - garanties van prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. AlliantiePartners aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van AlliantiePartners van toepassing. AlliantiePartners is niet verantwoordelijk voor getoonde content (alle in de website aanwezige inhoud) op aan deze site gekoppelde bestanden. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Voor gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient u schriftelijk toestemming te vragen aan AlliantiePartners. Zonder deze schriftelijke toestemming is het niet toegestaan content of delen van deze pagina’s te gebruiken waaronder onder meer wordt verstaan het verveelvoudigen, het op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, het openbaar maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch alsmede het kopiëren.